mikkokarna Lapin puolustaja

SDP:n vaihtoehtobudjetti on maa- ja metsätalouspoliittinen katastrofi

Tutustuin eilen SDP:n vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019. Esitys sisältää paljon hyviä elementtejä, jotka tulevat varmasti olemaan esillä myös demareiden eduskuntavaaliohjelmassa. Erityisen ilahtunut olin esimerkiksi soiden ennallistamisen huomioimisesta, jota myös Sipilän hallitus on edistänyt. Samoin on hyvä, että myös SDP haluaa ohjata varoja Metsähallituksen luontopalveluiden korjausvelan rahoittamiseen. Vaihtoehtobudjetti on kuitenkin kaikista sen hyvistä elementeistä huolimatta sen tason maa- ja metsätalouspoliittinen katastrofi, että heikompaa huimaa. Samoin on käsittämätöntä, että SDP aikoo poistaa yrittäjyysvähennyksen, jonka avulla on luotu valtavasti uutta työtä ja toimeentuloa tähän maahan.

SDP:n vaihtoehtobudjetti veisi leipää, eduskunnan tietopalvelun vahvistamien laskelmien mukaan, juuri yrittäjiltä ja maatalousyrittäjiltä. Budjetin sinällään innovatiivinen rahoitustapa, jossa suuret institutionaaliset sijoittajat laitetaan maksamaan osingoistaan viiden prosentin lähdeveroa, johtaisi tämän lisäksi välittömiin työeläkemaksujen korotuspaineisiin. Sen laskun puolestaan maksaisivat suomalaiset palkansaajat ja yritykset yhdessä. Ostovoima heikentyisi.

Maa- ja metsätaloudelle sekä maaseudulle budjetti ei hirveästi hyvää lupaile. SDP:n tavoite päästöttämästä liikenteestä on kaunis, mutta sitä tavoitellaan kuitenkin kepittämällä yksityisautoilijoita. Demarit haluaa ohjelmansa mukaan tehdä runsaaseeen hiilenpäästöön perustuvat tuotteet kalliimmiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa ainakin polttoaineen verotuksen korottamista entisestään. Hallituksen tekemän autoveron kevennyksen SDP poistaisi välittömästi. Demareilta tulisi myös kysyä suoraan, ajavatko he matkailulle katastrofaalisen lentoveron asettamista vihreiden mallin mukaisesti? Entä onko tarkoituksena asettaa lihatuotteille kulutusvero?

SDP:n ohjelmassa halutaan lisätä kasvisruokien kulutusta ja niiden käyttöä julkisissa hankintayksiköissä. On erittäin huolestuttavaa, että kotimaisen ruuan suosimista ja lähiruokaa ei mainita missään kohdassa. Kotimainen tuotanto ei koskaan ole ollut SDP:lle itseisarvo ja sama ”tapa talonpoika päivässä” -linja tuntuu jatkuvan edelleen. Kasvisruuan suosimisen sijaan meidän kaikkien tulisi keskittyä kotimaisen eettisen ja ekologisen tuotannon tukemiseen, riippumatta tuotantosuunnasta. Suomalainen maidon- ja lihantuotanto ei ole ongelma, etenkään kun esimerkiksi Valio tekee omasta maitoketjustaan hyvää vauhtia hiilineutraalia. Ongelma ovat ulkomaiset liha- ja maitotuotteet, jotka tuotetaan menetelmin, jotka eivät ole Suomessa laillisia ja jotka kuormittavat ympäristöä. Miksi SDP haluaa rankaista juuri kotimaisia viljelijöitä menee täysin yli ymmärryksen.

Metsätalouspolitiikassa demarit näyttävät menevän pian jo vihreistäkin ohi. On sinällään positiivista, että jatkuvaa kasvatusta halutaan metsissä lisätä, samaa haluan minäkin monessa paikkaa. Se ei voi kuitenkaan tarkoittaa erilaisten uudistamiseen tähtäävien hakkuutapojen rajoittamista vaikkapa kaikenlaiset avohakkuut kieltämällä. Ne ovat ainoa mahdollisuus metsän uudistamiseen esimerkiksi kitumailla. SDP:n on myös hyvä muistaa, että se on itse vihreiden kanssa vastuussa nykyisestä metsälaista, joka mahdollistaa tarpeettoman suuret avohakkuut ilman suojakaistoja tai riistatiheikköjä sekä liian nuorien metsien päätehakkuut. Metsälain muutoksia ollaan nyt onneksi valmistelemassa.

SDP:n hallituksen pitkällä aikajänteellä hiilinieluja kasvattavasta metsäpolitiikasta poikkeaminen tarkoittaa kuitenkin kymmenientuhansien työpaikkojen menetystä ja uusien biojalostamohankkeiden kaatumista. Tämä linja on hämmästyttävä, sillä useat maamme kärkiasiantuntijat, kuten ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi ja WHO:n pääjohtaja sekä IPCC:n jäsen Petteri Taalas, ovat päinvastoin kehuneet hallituksen metsäpolitiikkaa.

SDP lähtee vaihtoehtobudjetillaan myös kokoomuksen ja vihreiden kelkkaan kaupungistamis- ja metropolitiikassa. Keskustan on haastettava erityisesti tämä linja tulevissa eduskuntavaaleissa. On järjenvastaista vaatia demareiden tapaan nykyistä tiiviimpiä asuin- ja työssäkäyntialueita, kun kaupungistumisen on päinvastoin todettu vauhdittavan ilmastonmuutosta ja kaupunkiasukkaiden ilmastopäästöjen olevan suurempia kuin maaseudulla asuvien. Kaupungistamispolitiikalle on vaihtoehto ja sen nimi on alueellisen tasapainon politiikka. Valtaosa suomalaisista on sen, kotimaisen ruuantuotannon ja järkevän metsäpoliitikan kannalla. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Keskusta makaa, niin kuin petaa. Gallupit kertovat totuuden.

Nykyhallituksen normien purku ja kaavoituksen sujuvoittaminen ovat olleet Suomen monimuotoiselle luonnolle myrkkyä. Ja mitä tällä sujuvoittamisella on saatu aikaan? Ei ainakaan sitä Keskustalle tärkeää koko maan asuttuna pitämistä.

Keskustan nuoretkin ovat kaupungistuneet:

- - "Nuo­ri­so­jär­jes­tön mie­les­tä Suo­mi kai­paa nyt ener­gi­a­mi­nis­te­riä.

Ener­gi­a­po­li­tii­kan joh­ta­mi­sen ha­jau­tu­mi­nen kol­meen eri mi­nis­te­ri­öön ai­heut­taa kes­kus­ta­nuor­ten mie­les­tä epä­joh­don­mu­kais­ta ener­gi­a­po­li­tiik­kaa.

– Kär­jis­te­tys­ti voi­daan sa­noa, et­tä kun työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö las­kee voi­ma­loi­den piip­pu­ja niin ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö suo­je­lee il­mas­toa ja luon­toa, val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö is­tuu ra­ha­kirs­tun pääl­lä ja maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö vah­tii luon­non­va­ro­jen käyt­töä, Kes­kus­ta­nuo­ret kri­ti­soi ny­ky­ti­lan­net­ta.

Uu­den mi­nis­te­rin teh­tä­vä oli­si kes­kus­ta­nuor­ten mu­kaan huo­leh­tia, et­tä hal­li­tuk­sen ta­voi­te täy­sin uu­siu­tu­viin ener­gi­a­muo­toi­hin pe­rus­tu­vas­ta Suo­mes­ta saa­vu­te­taan.

Kan­na­no­ton li­säk­si kes­kus­ta­nuo­ret päät­ti liit­to­ko­kouk­ses­sa muun mu­as­sa suh­tau­tu­mi­ses­taan 94 aloit­tee­seen, eläin­po­liit­ti­ses­ta lin­jauk­ses­ta, kau­pun­ki­po­liit­ti­ses­ta oh­jel­mas­ta sekä kun­ta- ja kau­pun­ki­tee­seis­tä." - -

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustanuoret-va...

---

Keskustan nuoretkaan eivät ilmeisesti ole enää koko maan asuttuna pitämisen kannalla? Vai mitä sanot, Mikko?

Onko Keskustan ajama aluepolitiikka muuttunut "alueellisen tasapainon politiikaksi"? Hienon näköinen kirjoitettuna, mutta mikä on sen oikea ja käytännönläheinen sisältö Keskustan päivänpolitiikassa? Muutto kaupunkeihin?

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Tässä Keskustan nuorten ajatukset sosiaaliturvan puolesta:

"Keskus­ta­nuoret vaatii pikaisia päätöksiä perustulosta – ”Nyt on aika ravistella Suomen sosi­aa­li­turvaa kunnolla”

– Ny­kyi­sen mal­lin mo­ni­mut­kai­suus joh­taa mo­nes­sa ta­pauk­ses­sa tu­kien vää­rään koh­dis­tu­mi­seen, eli joku saa enem­män tu­kea kuin on oi­keu­den­mu­kais­ta vain kos­ka käyt­tää jär­jes­tel­mää eduk­seen ja so­si­aa­li­tur­vaa oi­ke­as­ti tar­vit­se­va voi­da il­man tar­vit­se­maan­sa tu­kea, kes­kus­ta­nuo­ret ar­vi­oi.

Lue kokonaan alla:

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustanuoret-va...

---

Jotenkin minusta näyttää, että Keskustan Nuoret ajavat nyt hyvin samanlaisia asioita kuin SDP...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Oulainen on yksi hyvä esimerkki keskustalaisten harjoittamasta "päiväpolitiikasta". Ympäristöt tuhotaan laittomin touhuin ja laillinen rakentaminen estetään ja KHO. n päätöksiä ei noudateta.

Piipsjärvi ympäristöineen oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa todettiin arvokkaaksi kultuurimaisemaksi. Keskustalaisten harjoittama kuntapolitiikka on tuhonnut laittomilla louhimoilla arvokkaat kulttuurimaisemat ja alueet on kuin sotatantereet. Normipurut ja kaavoitusten keventäminen tapahtuu täysin rikollisin menoin.

Eduskunta on ajanut tätä maaseudulle rakentamisen helpottamista, muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena.
Oulaisten Piipsjärvi -Lehtopäähän hyväksyttiin oikeusvaikutteinen osayleiskaava vuonna 2010. Osayleiskaavan tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä.

Maatilallemme on annettu kaksi rakennusoikeutta. Rakentaminen perustuu osayleiskaavassa oikeutettuun 44 § rakentamismahdollisuuteen. Rakennuspaikka täyttää osayleiskaavan vaatimukset MRL 116 § ja 136§. Samoin tie, viemäröinti ym. ei aiheuta kaupungille kustannuksia.

”Maaseudulle saa rankentaa, sen pitää olla näin, tämä on kolmen hallituspuolueen yhteinen kanta.” Valtioneuvoston muutoksella 1129/2008 kumottiin MRL :n § 137 .3. ja kyseiseen pykälään lisättiin toinen momentti. Muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena. Rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan myöntää MRL 137 §:n 1 momentin estämättä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti niin määrätty.

Lisäksi Oulun hallinto-oikeuden päätöksessä s.6 (/12): ”Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kyläkaavana, jota voidaan käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 44§ ja 72§ mukaisesti rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Oikeusvaikutteinen yleiskaava antoi suoran rakennusoikeuden MRL:n 44 §:n mukaisesti. Luvat olisi pitänyt myöntää, koska yleiskaavalla paikan tulee täyttää vain seuraavat vaatimukset, jotka rakennuspaikka täyttääkin: (MRL 116§)

Oulaisten kepulaiset estivät laillisen rakentamisen väärillä tiedoilla. Eivätkä noudattaneet edes KHO:n päätöstä. KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi.

Toivoisin Mikko Kärnän lukevan miten Oulaisten "keskusta johto osaa"!
Tässä malliesimerkki siitä, mitä oikeusvaltio Suomessa voidaan tehdä vastoin KHO:n päätöstä.http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paatoksien-vaara-soveltaminen

Viranomaiset ovat ryhtyneet kyseenalaistamaan ja arvioimaan lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun perusteita uudelleen, soveltamaan päätöstä haluamallaan tavalla ja jättäneet sen täytäntöön panematta.

Kuten nyt Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä tuli selvästi ilmi kuinka väärin tietoihin päätös perusteltiin/ perustui. Viranomaisena "kepuvalta" viemään kaupunginhallitukseen, että louhimo on kaavaton, rakentamisella vaarantaisimme louhimon tulevaa kaavaa, tulisi kolmas rakennuspaikka, AP merkin tarkoitus ehdottomana rakennuspaikkana (AP merkki ei ole rakennuspaikka). Paikanpäällä on nähtävillä, että kyseiseen haettuun rakennuspaikkaan ei edes mahdu syntymään kolmatta rakennuspaikkaa.

Kaupungin päätöksistä ja lausunnoista käy esille, että perustavat kaavattomuuden KHO:n päätökseen. KHO:n päätös ei siis jättänyt aluetta kaavattomaksi, vaan se siis hylkäsi kaupungin kaavahakemuksen nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi ja koska se ei täytä lain vaatimuksia turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä.

Tästä käy esille kohdat 1. 2.3.4. Oulaisten kaupunki, kaupunginhallitus antoi "kepulaisten" ajamana perätöntä tietoa hallinto-oikeudelle. Lukekaa!

EOAM ratkaisu! Kun ylin toimivaltainen tuomioistuin on antanut asiassa ratkaisunsa, kunnan viranomaisten velvollisuus on omalta osaltaan toimia siten, että päätös voidaan viipymättä panna täytäntöön. Muunlainen tilanne olisi oikeusvaltioperiaatteen vastainen ja kestämätön”. Tämän on todennut EOA ratkaisussaankin. http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2011/201...
http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paa...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tässä malliesimerkki siitä, mitä oikeusvaltio Suomessa voidaan tehdä vastoin KHO:n päätöstä. Kepun ajamana Oulaisissa.

Milloinhan tämä tutkitaan! Rikosylikomisario myönsi puhelimessa, että louhimoa ei ole jätetty kaavan ulkopuolelle. Ei todellakaan ole jätetty!

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paa...

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Tässä Keskustanuorten "Unelma tulevaisuuden kaupungista, Keskustanuorten kaupunkipoliittinen ohjelma"

https://keskustanuoret.fi/files/297/Kaupunkipoliit...

---

Mitä tähän sanoo "Ikämieskeskusta"? Menevätkö rattaat hevosen edelle?

Onko Keskustalla kaksi politiikkaohjelmaa? Kummallako Keskusta lähtee vaaleihin? Vai pitäisikö Keskustanuorten liittyä demarinuoriin?...

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Alkusanat tästä Keskustanuorten kaupunkipoliittisesta ohjelmasta:

"Keskustanuoret ovat ensimmäistä kertaa laatineet erityiset kaupunkipoliittiset teesit kuntavaaleja varten. Kaupungeissa tehdään suuria ja kauaskantoisia päätöksiä sekä kaupunkilaisille että koko maalle tärkeistä asioista. Kaupunkipolitiikassa on osattava huomioida ihmisen ja kaupunginosien tarpeet ja uskallettava kantaa vastuuta myös globaaleista kysymyksistä.

Tähän työhön tarvitaan tekijöitä. Tule mukaan tekemään nuorkeskustalaista kaupunkipolitiikkaa. Tehdään se itse!

Keskustanuorten kaupunkipolitiikka pohjautuu perinteisiin nuorkeskustalaisiin arvoihin. Kaupunkiteesien perustana on ajatus alueellisesti yhdenvertaisesta kaupungista, jossa jokaisella on mahdollisuus olla osa lähiyhteisöään. Kaupunginosien elinvoimaisuus, lähidemokratia ja kaupunkilaisten tarpeiden mukaisesti sijoitetut lähipalvelut ovat osa tätä unelmaa.

Tahdomme tehdä kaupungeista ihmisläheisiä ja ihmisten kokoisia paikkoja elää. Arvopohjamme on vahva ja tinkimätön.

Vastustamme populismia, suuruuden ihannointia, kaupunginosien epätasa-arvoa, luonnon ja muun arvokkaan ympäristön raivaamista ja epäinhimillisiä kasvu-unelmia. Kaupunkilaisen täytyy olla kaupunkikehityksen keskiössä.

Sakari Tuomisto

Työryhmän Puheenjohtaja

Työryhmän jäsenet: Lauri Hämäläinen, Suvi Mäkeläinen, Väinö Tuovinen, Sara Saramäki, Mikko Airikkala, Ilmari Mikkonen, Juho Kekäläinen, Jere Nuutinen, Noora Hammar, Jori Pahtaharju

Hilkka Kemppi
Puheenjohtaja

Liina Tiusanen
Varapuheenjohtaja

Antti Grönlund
Varapuheenjohtaja

Vilhartti Hanhilahti
Poliittinen suunnittelija"

---

Eipä näkynyt alkusanoissa maaseutua, koko maan asuttamista, aluepolitiikkaa - ei multaa sormien välissä - ei edes mullan tuoksua...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Olisi kiva nähdä, että keskusta tekisi todellisia tekoja metsien, ympäristön ja maaseudunkin asumisen eteen.
Mitenkä kaivokset ja keskusta nouseeko vaaliteemaksi." luonnon ja muun arvokkaan ympäristön raivaamista". Edessä on taas uusi kaivostaistelu, jota olisi hyvä käydä tunteiden sijaan faktoilla keskustassakin.

Viranomaisilla ei nimittäin ole näissä asioissa mitään tekemistä faktojen kanssa. Maksetut konsultit tekevät sellaisia papereita, mitä yrittäjät tarvivat ja tilaavat. YVA-lausunnot ym. ovat täysin puutteellisia, eikä niissä käsitellä todellisia ympäristöhaittoja ja vaaroja, mitkä kohdistuu asutukseen ja ympäristöön. Papereihin kirjataan aivan epäoleellista ympäristöriskeistä. Nämä kehutut uudet työpaikat luodaan alueen asukkaiden turvallisuuden kustannuksella.

Asiat pitää nähdä oikein, eikä polkea asukkaiden perustuslaillisia oikeuksia Lapissakaan. Päivittäin sadat suomalaiset elävät hengenvaarassa melun, pölyn, tärinän ja myrkkyjen keskellä laittomien lupa-ehtojen vastaisesti toimivien kaivosten ja louhosten vieressä.

Ohjelmassa ”Ylivuotoja kultakaivoksilla” MOT selvitti, miten Kittilässä ja Orivedellä toimivien kultakaivosten ympäristövalvonta toimii ja ovatko ministeriön uudet ohjeet parantaneet ympäristöriskien hallintaa. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/12/kaivosten...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset